Startujemy z projektem „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”

RPOOPOEFS kolor 2

Startujemy z projektem „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Wysoka jakość edukacji; Działanie: 9.1 Rozwój edukacji.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Korfantów. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o złożenie kompletu dokumentów składającego się z:

  • • formularza zgłoszeniowego,
  • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • regulaminu projektu i rekrutacji;

 

Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, uczestnik projektu zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa.

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z:

a) zajęć dla uczniów:

Szkoła Podstawowa w Korfantowie:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;

zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu, "Z matematyką na TY" nauka poprzez eksperyment;

zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne, indywidualnie zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Szkoła Podstawowa w Przechodzie:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;
zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu;
zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;
zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu;
zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

b) zajęć dla nauczycieli:

Szkoła Podstawowa w Korfantowie:

zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Przechodzie:

zajęcia dla nauczycieli TYP 1- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych;
zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej:

zajęcia dla nauczycieli TYP 1- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych, Wykorzystanie e-podręczników/ e- zasobów/ e- materiałów dydaktycznych;
zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału!