Inspektor Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1.Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorach danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
   w Przechodzie z siedzibą: Przechód 239, 48-317 Korfantów.

2.Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie jest Pani Alicja
   Niewińska – Tel. 774312601, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zadań Statutowych Zespołu Szkolno-
  Przedszkolnego w Przechodzie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w
  zakresie: edukacji dzieci i uczniów; rekrutacji i ruchu kadrowego oraz przebiegu zatrudnienia;
  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pracowników; podnoszenia kwalifikacji, odbycia stażu i praktyk.

    4.Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
       przepisów prawa.

    5.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Odbiorcami danych osobowych
       mogą państwa trzecie, tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
       prawa.

    6.Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
       realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
       archiwizacji.

    7.Prawa osób, których dane dotyczą:
       Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:

   1)prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii z zastrzeżeniem, że
     udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
     chronionych),

   2)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3)
prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe,
     można żądać ich usunięcia).
 4)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych 
   osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane
   dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z 
   uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

8.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-w Przechodzie danych osobowych
   narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.

9.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celach prowadzonej działalności
   statutowej a w szczególności w celu edukacyjno-wychowawczym.

 

Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych  przypadków:                                                                                                                            

1) dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone krteria;

2) dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.                                
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Wiecej informacji pod nr tel. 774312601