Fascynujący Świat Nauki i Technologii

logo animowane           Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Cele projektu: Wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

- Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów.

- Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach    
  matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne.